W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD, PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających OSD oraz innych, potencjalnie zainteresowanych uczestników rynku energii. Celem spotkań jest przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz pozyskania opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci HVDC zostaną przedłożone do akceptacji przez Prezesa URE.

Spotkania z przedstawicielami sektora energetycznego:

1) Spotkanie ogólne – przedstawienie i omówienie wymogów dla systemów HVDC i modułów parku energii przyłączonych za pomocą systemów HVDC

  • Termin spotkania: 10 kwietnia 2018
  • Uczestnicy: PSEW*, PTMEW, PIGEOR, PTPiREE i OSDnEE oraz spółki posiadające zawarte umowy o przyłączenie z potencjalnym wykorzystaniem połączeń prądu stałego

2) Spotkanie podsumowujące dotyczące wymogów ogólnych

  • Termin spotkania: 30 maja 2018
  • Uczestnicy: PSEW, PTMEW, PIGEOR, PTPiREE i OSDnEE oraz spółki posiadające zawarte umowy o przyłączenie z potencjalnym wykorzystaniem połączeń prądu stałego

Wskazane spotkania mają charakter otwarty i przedstawione powyżej przyporządkowanie  do nich organizacji nie ogranicza udziału innych stowarzyszeń niż zaproponowane w harmonogramie. Lista organizacji biorących w nich udział, została zaproponowana przez PSE w celu zwiększenia efektywności spotkań ze względu na przedmiot ich działalności, który istotnie wiąże się z przedmiotowymi wymogami. Chęć udziału w wybranych spotkaniach przewidzianych dla przedstawicieli sektora energetycznego należy zgłosić najpóźniej 4 dni przed ich terminem, poprzez formularz rejestracyjny.

*Rozwinięcie skrótów: PTPiREE: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej; OSDnEE: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej; PSEW: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej; PIGEOR: Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej. PTMEW: Polskie Towarzystwo Morskich Elektrowni Wiatrowych.


Formularz rejestracyjny
Imię*:
Nazwisko*:
Stanowisko:
Firma/Instytucja/Organizacja*:
Zaznacz termin spotkania*:
- 10 kwietnia 2018 r.
- 30 maja 2018 r.
Numer telefonu:
Marka samochodu**:
Numer rejestracyjny samochodu**:
Zaznacz czy potrzebujesz dostęp do Internetu poprzez sieć WI-FI w siedzibie PSE?
- chcę otrzymać dostęp do sieci WI-FI w siedzibie PSE
Adres e-mail*:

* pola wymagane
** podanie marki oraz numeru rejestracyjnego samochodu ułatwi wjazd na parking na terenie siedziby PSE

Administratorem danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (PSE S.A.) Dane osobowe będą przetwarzanie w celu rejestracji, organizacji i kontaktu z uczestnikami spotkania. PSE S.A. nie przewiduje udostępniania zebranych danych innym odbiorcom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do rejestracji poprzez formularz internetowy.